Dosegljivi 24ur na dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto - 080 80 40

Informacije


DELOVNI ČAS
Pisarna, Komunala Odtok d.o.o. Tržaška cesta 39, 2000 Maribor: od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure., tel: 02 300 70 61 info@odtok.si

Informacije v zvezi z obračunom pristojbin: vsak delovnik med 8. in 12. uro, Urška Jan tel: 041 618 136, urska.jan@odtok.si

Naročilo praznjenja greznic in MKČN: vsak delovnik med 8. in 12. uro: Sandi Podgoršek, tel: 041 760 935, sandi.podgorsek@odtok.si

Informacije v zvezi s priključkom na kan. omrežje: vsak delovnik med 8. in 12. uro: Sandi Podgoršek, tel: 041 760 935, sandi.podgorsek@odtok.si

Javljanje napak na omrežju, Čistilna naprava: Marko Debelak, tel: 041 80 80 40

Obvestila

Obvestilo na podlagi 25. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015).

Podjetje Varinger d.o.o. vas kot izvajalec javne službe odvajanja v vaši občini na podlagi 25. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode Ur.l. RS, št. 98/2015 in na podlagi sprejetega programa odvajanja s strani občin na dan 01.01.2018 obveščamo naslednje:

Kot izvajalec JGS vas kot uporabnike javne službe, ki ste priključeni na javno kanalizacijo, ki ste lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena te uredbe obveščamo na dan 01.01.2018 sledeče:

Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo:
Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na CČN Selnica ob Dravi

Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo iz kanalizacije na CČN Selnica ob Dravi

Na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice in na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato
Obveščamo vas, da se čisti in obdeluje komunalno odpadno vodo ter blato iz greznic in malih čistilnih naprav na CČN Selnica ob Dravi

O rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom te uredbe.
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) določa najmanj 1x na 3 leta prevzem blata s storitvijo izvajalca javne službe skladno s 17., 28, in 44. členom dane uredbe. Izvedba pregledov za male čistilne naprave se izvaja 1x na 3 leta skladno s 17. členom 6. odstavka dane uredbe.

Informacije v vezi z izvedbo priključka

Informacije z vezi s priključki na javno kanalizacijo:
Sandi Podgoršek, tel: 041 760 935, sandi.podgorsek@odtok.si

Ceniki

Sklepi

Program odvajanja in čiščenja odpadne vode