Dosegljivi 24ur na dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto - 080 80 40

Komunalna podjetja


Že več kot 25 let smo partner komunalnih podjetij po vsej Sloveniji. Z našo moderno opremo ter strokovnim pristopim Vam pomagamo pri različnih storitvah.

Čiščenje kanalizacije

Zamašitev ali celo okvara kanalizacijskega sistema se ne dogaja pogosto, vendar, ko pride do tega je najbolje čiščenje kanalizacije zaupati strokovnjakom. Zato smo vam vedno pripravljeni priskočiti na pomoč z našo sodobno opremo in strokovno pomočjo.

Izvajamo:

 • Čiščenje kanalizacije VSEH PREMEROV
 • Praznjenje greznic in MKČN
 • Čiščenje jaškov in peskolovov
 • Čiščenje črpališč
 • Črpanje oz. prečrpavanje vode
 • Čiščenje odtokov


TV-pregled kanalizacije

S TV-pregledom kanalizacije s kamero ugotavljamo stanje kanalizacijskega sistema, pretočnost, morebitne poškodbe in tako zagotavljamo, da bo kanalizacija v brezhibnem stanju.

Izvajamo:

 • tv-pregledi oz. snemanje kanalizacije in odtokov
 • lociranje cevnih vodov
 • poročila oz. dokumentacija v digitalni obliki
 • zagotovitev podatkov v najnovejših formatih
 • priprava podatkov za sanacijo

Snemamo v skladu s standardom SIST EN 13508 - 2.


Preskusi tesnosti

S preskusi tesnosti ugotavljamo vodotesnost kanalizacijskega sistema, da ne bi prišlo do udora vode v kanalizacijo oz. da ne bi voda uhajala iz kanalizacije v naravo.

Izvajamo preskuse tesnosti:

 • gravitacijskih cevnih vodov od DN 50 mm do 2500 mm
 • jaške vseh dimenzij
 • požiralnike, peskolove
 • tlačne vode in vodovode
 • greznice in MKČN
 • objekte (bazen na ČN, vodohrani, črpališča, lovilci)
 • podtlačno (vakuumsko) kanalizacijo

Preskuse izvajamo po naslednjih standardih:
 • SIST EN 1610
 • SIST EN 805
 • SIST EN 1091
 • OE NORM B 2503

Podjetje Komunala ODTOK je akreditirano za preskušanje tesnosti kanalizacije in vodovodov po standardu SIST EN 17025.


Iskanje nedovoljenih priključkov na kanalizacijo

Iskanje nedovoljenih priključkov na kanalizacijsko omrežje ugotovimo hitro in učinkovito s pomočjo tehnologije, ki deluje na principu dima. Dodatno lahko opravimo test vode z dodajanjem barvila. S tem ugotovimo, kdo je nedovoljeno priklopljen na kanalizacijo.

Opis storitve:
 • S pomočjo zapiralnih elementov zapremo del kanalizacijskega omrežja in ga napolnimo z dimom, ki je brez vonja, prijazen okolju in je viden na mestih uhajanja.
 • Čez nekaj časa zaznamo uhajanje dima pri nedovoljenih priključkih, (hišni jaški, žlebovi…).
 • Uhajanja dokumentiramo s slikami in izdelamo protokola. Dokumentacija oz. podatki se zberejo v poročilu pregleda stanja.Odkrivanje napak na vodovodnih sistemih, Analiza izgub vode

Vodne izgube predstavljajo velik in nepotreben strošek pri oskrbi s pitno vodo, saj se poleg stroškov načrpane vode povečujejo tudi stroški električne energije.

Ob sami mikrolokaciji defektnih mest ter natančni analizi izgub vode, vam lahko izdelamo tudi predlog zamenjave cevnih vodov, predlog popravila zasunov in hidrantov, ugotavljanje stanja jaškov ter iskanje lokacij nekontroliranih odvzemov vode.

S specialno opremo za odkrivanje napak na cevnih vodih in tehnično usposobljenim osebjem vam zagotavljamo hitro in kakovostno opravljeno storitev.

Vodovodno omrežje analiziramo v večih fazah. Od grobe analize do določitve natančnega mesta napake. Vsakemu pregledanemu odseku sledi poročilo, ki predstavlja osnovo za nadaljnje postopke.